+358 40 8033 037 info@time2leanon.fi

Työpajaesimerkkejä

Henkilöstönkehitystyöpaja – esimerkki 5 osallistujalla

Päivä 1
(puoli päivää)
 • Aihealueen suunnittelu yrityksen edustajan kanssa

  ⇒Kyllä / Ei päätöksenteko:
  Haluammeko järjestää henkilöstönkehitys -työpajan?
   
 • Haastattelujen ja tiedon keräämisen suunnittelu
 • Tarvittavat yritysresurssit: Yrityksen edustaja
Päivä 2
 • 30 min haastattelut osallistujien kanssa
 • Lisätiedon keruu nykytilasta aihealueeseen liittyen
 • Nykytilanteen analysointi
 • Valmistelut työpajapäivää varten ja neuvotteluhuoneen kuntoon laittaminen
 • Tarvittavat yritysresurssit: 30 min per osallistuja, apu lisätiedon keruuseen
Päivä 3
 • Työpajapäivä osallistujien kanssa (kaikki paikan päällä)
 • Työpajan tuotosten ja yhteenvedon dokumentointi
 • Tarvittavat yritysresurssit: Osallistujat koko työpajan ajan

Time2LeanOn Oy
Asiakas

HUOM: Nämä kolmen päivän tapahtumat aikataulutetaan 1-2 kalenteriviikon ajalle.

tyopajaesimerkki_hinta_1_w800

* Esimerkkihinta 5 osallistujalla ja aiheella, joka mahtuu 1 työpajapäivään, sisältäen matkakulut Tampereen alueella. Asiakas vastaa neuvottelutilasta. Suurempi laajuus tai lisäosallistujat vaikuttavat tarvittavaan määrään työpäiviä, työpajan vetäjän työmäärään ja lisäävät 0,5-1 työpajapäivän.

Ei kuluja mikäli ensimmäisenä päivänä päätetään olla toteuttamatta henkilöstönkehitystyöpajaa

Ongelmanratkaisutyöpaja – esimerkki 5 osallistujalla

Päivä 1
 • Ongelman, laajuuden, tavoitteen ja tiimin määrittely Sponsorin* kanssa

  ⇒ Kyllä / Ei päätöksenteko:
  Haluammeko ratkaista tämän työpajalla?
   
 • Haastattelujen ja datan keräämisen suunnittelu
 • Tarvittavat yritysresurssit: Sponsori
Päivä 2
 • 30 min haastattelut osallistujien** kanssa
 • Lisätiedon keruu operatiivisesta prosessista
 • Nykyprosessin toimintakyvyn ja ongelmakohtien analysointi
 • Valmistelut työpajapäivää varten ja neuvotteluhuoneen kuntoon laittaminen
 • Tarvittavat yritysresurssit: 30 min per osallistuja, apu lisätiedon keruuseen
Päivä 3
 • Työpajapäivä Sponsorin ja osal­lis­tu­jien kans­sa (kaik­ki pai­kan pääl­lä)
 • Työpajassa: nyky­prosessin var­mistaminen, ongelmien ja nii­den syi­den tun­nis­ta­mi­nen ja tär­keys­­jär­jes­tys, rat­kai­su­jen tun­nis­ta­mi­nen ja tär­keys­­jär­jes­tys, tavoi­te­­­pro­ses­sin mää­rit­te­ly ja toimin­ta­suun­ni­tel­man mää­rit­te­ly muu­tok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si
 • Tarvittavat yritysresurssit: Osallistujat koko päivän, Sponsori vähintään 1-2 h
Päivä 4
 • Työpajan tuotosten ja johdon yhteenvedon dokumentointi
 • Muutoksen valvontasuunnitelman luonti parannusten säilyttämiseksi
 • Tarvittavat yritysresurssit: Ei tarvetta (vain työpajan vetäjä)
Päivä 5
 • Toimintasuunnitelman seurannan käynnistäminen ja vastuun siirto muutoksen johtajalle*** yrityksessä tai organisaatiossa
 • Loppuraportin läpikäynti Sponsorin kanssa
 • Tarvittavat yritysresurssit: Sponsori 1-2 tuntia, Muutoksen johtaja 1-2 tuntia, Osallistujat yhdessä 1-2 tuntia

Time2LeanOn Oy
Asiakas

* Sponsori: Ongelman liiketoimintaomistaja yrityksessä tai organisaatiossa
** Osallistujat: keskeiset ihmiset, jotka työskentelevät kyseisessä prosessissa
*** Muutoksen johtaja: henkilö yrityksessä tai organisaatiossa, joka seuraa että sovitut tehtävät toimintasuunnitelmassa etenevät ja tulevat tehdyiksi, ja että muutos prosessissa säilyy valvontasuunnitelman mukaisesti

HUOM: Nämä 5 päivää aikataulutetaan 2-4 kalenteriviikon ajalle.

tyopajaesimerkki_hinta_2_w800

* Esimerkkihinta 5 osallistujalla ja projektin laajuudella, joka mahtuu 1 workshop päivään, sisältäen matkakulut Tampereen alueella. Hinta sisältää myös neuvottelutilan ja tarjoilut. Suurempi laajuus tai lisäosallistujat vaikuttavat tarvittavaan määrään työpäiviä, työpajan vetäjän työmäärään ja lisäävät 0,5-1 workshop päivän.

Ei kuluja mikäli ensimmäisenä päivänä päätetään olla käyttämättä Kaizenia tai sovellettua työpajaa ongelman ratkaisemiseksi

Lataa nämä esimerkit PDF-muodossa